من یک معلم هستم

دبیر دبیرستان ارصاد

تماس با من

درباره من

سجاد علی زاد

عشق را بیمعرفت معنا مکن / زر نداری مشت خودرا وا مکن

گر نداری دانش ترکیب رنگ / بین گلها زشت یا زیبا مکن

خوب دیدن شرط انسان بودن است / عیب را در این وآن پیدا مکن

دل شود روشن زشمع اعتراف / با کس ار بد کرده ای حاشا مکن

ای که از لرزیدن دل آگهی / هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن

پیرو خورشید یا آئینه باش / هرچه عریان دیده ای افشا مکن..

رزومه من

تماس با من

تدریس خصوصی ریاضیات و ICDL در منزل
شماره تماس :09369399510